STATUT
„STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GMINY ŁUKOWSKIEJ”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. „STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GMINY ŁUKOWSKIEJ” w dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych mieszkańców Gminy Łukowa.
2. Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprawy życia jej mieszkańców, uwzględnia ochronę oraz promocję zasobów historyczno – kulturowych, środowiska naturalnego, krajobrazu, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Urząd Gminy Łukowa, Łukowa 262. Terenem działania - Rzeczpospolita Polska.
4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, zawiązanym na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
6. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 7 marca 2007 r. O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich. (Dz.U. Nr 64 poz.487 z późn. zm.)
- rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. W sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. UE L 77 z 21. 10. 2005, str 1.)
- niniejszego statutu.
7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
9. Stowarzyszenie może używać pieczęci z napisem w języku polskim: „STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GMINY ŁUKOWSKIEJ 23 - 412 ŁUKOWA 262”
10. Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustanowionego przez Walne Zgromadzenie Członków.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
1. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprawy życia jej mieszkańców
- działanie  na rzecz ochrony, popularyzacji oraz promocji i rozwoju bogatych zasobów historyczno – kulturowych gminy.
- działanie na rzecz ochrony i promocji zasobów środowiska naturalnego i krajobrazu Gminy Łukowa,
- działanie na rzecz rozwoju turystyki, stworzenia lokalnej bazy i zaplecza turystycznego a także popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) wdrożenie działań z programów operacyjnych spójnych z celami lokalnej strategii rozwoju,
b) podnoszenie jakości życia ludności wiejskiej,
c) rozwój społeczeństwa informacyjnego,
d) rozwój aktywności społeczności lokalnej,
e) rozwój agroturystyki i turystyki,
f) promowanie lokalnych produktów,
g) wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych,
h) działania na rzecz dzieci i młodzieży,
i) wspieranie działań z zakresu edukacji ekologicznej,
j) wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej, turystyki i sportu oraz rozwoju czytelnictwa,
k) wspieranie działań w zakresie kultywowania kultury, ochrony dziedzictwa narodowego oraz lokalnych tradycji,
l) wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji środowiska przyrodniczego i krajobrazowego,
m) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym  celem działalności Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.
n) Organizowanie i finansowanie:
- imprez kulturalnych, takich jak przeglądy, targi, pokazy i wystawy służących promocji gminy i jej bogatego dziedzictwa kulturowego
- kursów i pokazów mających na celu podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców
o) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej w tym: opracowanie i druk broszur, folderów i plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
p) Prowadzenie innych działań przewidzianych w Strategii Rozwoju Gminy Łukowa
q) współpracę z partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na pracy społecznej członków i pracy zatrudnionych pracowników.
4. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, zawierać umowy cywilnoprawne lub    zlecać określone zadania innym podmiotom.
5. Organem nadzorującym Stowarzyszenia jest Starosta.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne
2. Stowarzyszenie posiada członków
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) spełnia warunki określone w ustawie  Prawo o stowarzyszeniach.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie Uchwały Zarządu.
6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
7. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
8. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w przedsięwzięciach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
d) brania udziału w Walnych Zgromadzeniach Członków.
10. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
11. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszeni, propagowanie celów i dbanie o dobre imię Stowarzyszenia oraz udzielanie mu pomocy.
12. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
13. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
za działanie na szkodę Stowarzyszenia,
na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
14. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.  

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
9. W przypadku gdy na zwołane Walne Zgromadzenie Członków nie przyjdzie ich wymagana ilość, Zarząd zwołuje Zgromadzenie w innym terminie, z tym samym porządkiem obrad i wówczas jest ono ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych członków.
10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium po każdym roku kalendarzowym,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
11. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje podczas Walnego Zgromadzenia jeden głos.
12. Zarząd, wybierany i odwoływane przez Walne Zgromadzenie Członków, jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
13. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
15. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
f) przyjmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji
h) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
j) przyjmowanie i skreślanie członków.
k) Realizacja lokalnej strategii rozwoju.
16. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Działa na podstawie regulaminu i niniejszego Statutu
17. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
18. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, ani w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
19. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
c) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia i Zarządu, w zakresie zgodności działania ze Statutem, uchwałami Walnego zgromadzenia Członków i obowiązującymi przepisami. W uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna może zasięgnąć opinii biegłego rewidenta.
d) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
e) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
f) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
g) składanie sprawozdań bądź uchwał ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
20. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
d) dochodów z własnej działalności
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Goniec łukowski do nabycia w cenie 10 zł.

Kontakt z nami

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej
Łukowa 569A
23-412-Łukowa

tel. 84 6874060, 6874053
e-mail: gokluk1@wp.pl
administrator: informatyk@lukowa.pl

Copyright © 2024 Oficjalny serwis internetowy Gminy Łukowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.